Odhrnutie queer opony

Výzva: aj na vašom svedectve záleží!

Odstránenie Železnej opony naštartovalo demokratizačné procesy v krajinách strednej a východnej Európy.  S demokraciou prišlo aj zlepšenie ľudských práv pre LGBTI komunitu. Počas komunistického totalitného režimu boli ľudia svedkami a obeťami trestných činov na základe svojej homosexuálnej orientácie a transrodovej identity. Štátna bezpečnosť (ŠtB) túto tému zneužívala na vydieranie. LGBTI skupinám nebolo povolené vytvárať svoje komunity. Žili v utajenom podsvetí, pričom vo verejnom živote skrývali svoje identity, aby sa vyhli ubližovaniu a diskriminácii so strany štátu a verejnosti.

Projekt vyrozpráva príbehy ľudí, ktorí trpeli počas komunistickej éry v krajinách ako bývalé Československo, v súčasnosti Slovenská a Česká republika, Maďarsko, krajiny bývalej Juhoslávie, Poľsko, či NDR. V porovnaní so súčasnosťou – 30 rokov po revolúcii, by sme chceli vedieť, ako sa ich životy zmenili a kam sa posunula spoločnosť.

Ako poctu odhrnutiu Železnej opony v roku 1989 sme pomenovali náš projekt Odhrnutie queer opony. Radi by sme vybudovali queer pamäť tých, ktorí pomohli zlepšiť životy LGBTI ľudí a pripomenuli si tak ich úsilie.

V rámci projektu beží historický výskum, na základe ktorého vznikne putovná výstava, divadelná inscenácia a budú prezentované príbehy pamätníkov a pamätníčok prostredníctvom videí, podcastov a článkov.

Jana Kapustová
Aktivistka Jana Kapustová | Foto: Jakub Kováč

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska cez Višegradské granty z Medzinárodného višegradského fondu. Cieľom fondu je šírenie myšlienok udržateľnej regionálnej spolupráce v Strednej Európe. Zároveň je spolufinancovaný zo zdrojov Programu Európy pre občanov Európskej únie.

ENGLISH:

Removal of Queer Curtain

The removal of the ‘Iron Curtain’ in Europe started the important democratization process in Central and East European countries. With democracy, people have been improving human rights especially for the LGBTI community. During the communist totalitarianism regime in Central and East Europe, people have been witnesses and victims of crimes against homosexual orientation and transgender identity. Secret police have used homosexual and transgender identities to blackmail those people. LGBTI groups were not allowed to build their communities. They were living in a secret underworld which known as the closet to avoid harm and discrimination from the public.

This project will tell the stories of people who suffered during the communist era in countries like former Czechoslovakia, former NDR, Poland, Hungary, former Yugoslavia etc. In comparison to the life of LGBTI people 30 years ago, we would like to know how their lives and society have changed. How were the rights for LGBTI people during the dark history of communism?

As a tribute to The Removal of Iron Curtain in 1989, we name our project Removal of Queer Curtain. We would like to build queer memory of those who helped to improve the lives of LGBTI people and to remember their effort.

Jozef Greč
Aktivista Jozef Greč | Foto: Jakub Kováč

The project will carry out historical research on the basis of which, we will create a traveling exhibition, theatre production and we will present stories of LGBT people who remember communism era  through videos, podcasts  and articles. The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. Project is also co-financed by Europe of Citizens Programme of the European Union.

Organizátor/organizer:

NOMANTINELS

Divadlo NOMANTINELS

Partneri/partners:


Post Bellum, o.p.s.
Háttér Society
Regional Info Center (RIC) – Merlinka
ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey

Visegrad fund