Možnosti kvír sebavyjadrenia sa v slovenskom jazyku

Autor: Richard L. Kramár / Ilustrácia: Viktória Szabóová

Text sme prvý raz publikovali v čísle Jar 2024.

Keď som začal pracovať na tomto článku, vychádzal som z predpokladu, že slovenčine chýbajú kvír slová. Javilo sa mi, že miera nasýtenosti rozhovorov kvír ľudí anglickými termínmi, frázami a referenciami z angloamerického prostredia, alebo tendencia v rozhovoroch do angličtiny úplne prepínať, nemôže svedčiť o ničom inom.

Anglické slová sa samozrejme s čoraz väčšou hustotou, v rôznych podobách, prepisujú aj do žargónu iných špecifických skupín a prostredí, ale fakt, že niekto na poradách rád používa slovo hezitatívny, neznamená, že nemožno rovnako presvedčivo kolegov žiadať, aby neboli nerozhodní či váhaví. Mal som pocit, že kvír komunita anglické výrazy alebo slová z angličtiny viac či menej úspešne priamo prevzaté nepoužíva kvôli tomu, akými znelými sa javia v mozaike súčasných trendov, ale preto, že často vôbec neexistuje ich slovenský ekvivalent. V tejto vnímanej skutočnosti som videl hneď dve potenciálne zrady. 

Prvou zradou by bola neprístupnosť lokálnej kvír komunity a aktuálneho kvír diskurzu pre ľudí bez silného anglofónneho základu. Druhou zradou by bolo neblahé vytrhnutie kľúčových anglických pojmov z ich pôvodného, subverzívneho kontextu. V angloamerickom prostredí je aktuálne hojne diskutovanou otázkou, aké sú implikácie toho, že vďaka postupnému presakovaniu aspektov kvír kultúry do mainstreamu (v poslednom čase urýchlenom úspechom televíznych programov ako RuPaul’s Drag Race a Pose) sa niektoré pôvodne kvír špecifické slová a slovné obraty stali „majetkom“ širokej verejnosti. Verejnosti, ktorá nepozná ich pôvod a význam, nezaujíma sa o podmienky, ktoré ich vznik utvárali, ani o stále živé komunity, ktorým pôvodne „patrili“.  

Ilustrovala Viktória Szabová

Myslel som si, že obom zradám by bolo možné predísť zostavením prehľadného slovníka. Výklad by mohol pomôcť anglické slová kontextualizovať a umožniť tak ich používateľom reflektovať ich kultúrny a historický pôvod. Vytvoriť preklad by zase kvír komunitu obdarilo slovenskými alternatívami zaužívaného anglického výraziva a otvorilo by možnosť presne a slobodne operovať v rodnom jazyku. Do svojich dobrých úmyslov a do svedomia som si našťastie vstúpil skôr, než som urobil fatálnu chybu. 

Problém by totiž nebol v preklade ako takom. Preklad a prekladovosť je stratégia, ktorú kvír osoby často uplatňujú na dennej báze. Identity, ktoré sú emergentné, fluidné a marginalizované, sa nezriedka ocitajú tvárou v tvár jazyku, ktorý je kodifikovaný, rigidný a normatívny. Jazyku, ktorý vo svojej „štandardnej“ podobe nemá pre kvír osoby vytvorené miesto, alebo sa vytvoreniu tohto miesta vyložene bráni. Konceptuálne uchopenie a praktické žitie kvír identít si tak často vyžaduje každodenné vyjednávanie s jazykom, jeho lámanie, ohýbanie a „prekladanie“ významov tak, aby fungovali pre kvír skúsenosť a nie proti nej. 

Vychádzať z modelu anglickej slovnej zásoby ako slovnej zásoby uspokojivej a kompletnej, ktorej sa treba prekladom priblížiť, oproti slovenskej slovnej zásobe nekompletnej a neuspokojivej, ktorú treba podľa anglického modelu doplniť, by však potenciál prekladom jazyk kvíriť potlačilo. Nebralo by totiž ako prioritu, aby sa podporili špecifiká lokálnej kvír skúsenosti, ktorá nie je „odvodená“ od kvír skúsenosti angloamerickej, ale má vlastné, svojbytné parametre. Jednoznačne nebude pravdou, že kvír osoba, ktorá s anglickým jazykovým modelom aktívne nepracuje alebo s ním nie je oboznámená, neexistuje alebo o svojej skúsenosti mlčí. Angličtina je rozšírenou pomôckou, nie univerzálnym kľúčom k pomenovaniu lokálnej kvír skúsenosti. Lepšie, než sa snažiť preklenúť významové medzery a zahladiť rozdiely medzi fungovaním anglického a slovenského modelu kvír jazyka, by teda bolo zachovať a reflektovať ich rozdielnosť. Neporovnávať stratégie oboch jazykov a ich používateľov hierarchicky a nechať slovenčinu rozvíjať svoj kvír potenciál, bez potreby „dorovnávať“ slovenčinu k angličtine. Akokoľvek je aktuálne kvír slovenčina „nesystematická“, neustálená, zdanlivo chaotická a bez širšieho konsenzu ohľadne pravidiel používania jednotlivých pojmov – práve to je na nej najvzácnejšie, je živá a je v pohybe. 

Podobne ako s prekladom to bude aj s výkladom. Ak by som pristúpil k vybranej sérii anglických kvír pojmov ako k pojmom ustáleným a historickým a ak by som hľadal, ako ich spätne vysvetliť ľuďom, ktorí si ich „ukradli“ do svojej kvír slovenčiny, hrozilo by, že by som svojou snahou o „vrátenie“ pojmov ich pôvodnému kontextu vymazal vznikajúce kontexty a významy lokálne. Výklad tohto druhu je užitočný pre tých, ktorí chcú alebo potrebujú ku kvír skúsenosti preniknúť „zvonka“ – pre allies a pre outsiderov. Pre tých „vnútri“ je ale aktuálne dôležitejšie slobodne a tvorivo nakladať s významami, než perfektne ovládať ich genézu. Privlastňovanie a prispôsobovanie si anglických slov a slovných spojení totiž vo svojej najsilnejšej podobe prebieha „nadivoko“. V priamych prekladoch, falošných priateľoch, zámerne chybných prepisoch, vtipnom skloňovaní, radikálnej rytmizácii a rôznych iných kreatívnych deformáciách. Neviazaná slenglish a czenglish memíkov a básnikov je v tejto chvíli pre rozvoj kvír slovenčiny podstatnejšia ako dôkladná znalosť pôvodu slov. A je na mieste spoľahnúť sa na to, že anglické pojmy, ktoré si kvír osoby volia a privlastňujú, nie sú náhodné a ak dokonale nereflektujú význam a kontext pôvodný, vytvárajú nový, ktorý je založený na podstatných jazykových a afektívnych vzťahoch. 

Ak by malo predsa len dôjsť k zostaveniu kvír slovníka, ktorý má mať prekladový vzťah k angličtine, nech je to slovník v protismere – nie s ambíciou prekladať z angličtiny do slovenčiny, ale zo slovenčiny do angličtiny. Slovník, ktorý tlačí proti expanzívnosti veľkého, univerzalizujúceho, „globálneho“ jazyka. 

Najužitočnejší a najinkluzívnejší by však bol výkladový slovník kvír jazyka vychádzajúci z dôkladného terénneho výskumu. Slovník, ktorý by si kládol za úlohu zmapovať lokálne kvír výrazivo v celej jeho šírke a premenlivosti, bez snahy o hľadanie ekvivalencie k väčším a univerzálnejším jazykom. Slovník, ktorý by odrážal tak veľmi potrebnú reflexivitu a fluiditu kvír jazyka. Slovník bez snahy o zachovanie čistoty a prvoplánovej zrozumiteľnosti jazyka. Nie slovník s kodifikačnou, stabilizačnou funkciou, ale s funkciou jazyk narúšať, rozširovať, meniť a produktívne destabilizovať.