Zborník víťazných prác Kvírenie Ivana Požgaia

Zborník víťazných prác Kvírenie Ivana Požgaia - duhovyrok

Debutový ročník súťaže Kvírenie Ivana Požgaia pozná svojich víťazov

Od mája do októbra 2014 ste sa mohli prvýkrát zapojiť do literárnej súťaže „Kvírenie Ivana Požgaia“, ktorá podporuje rozvoj queer prózy a poézie na Slovensku a súčasne ponúka priestor na hodnotenie žurnalistických textov (komentárov, blogov) odborníkmi.

„V prvom ročníku súťaže tvorili porotu známe autorky a autor, slovenskí aktivisti v oblasti rodovej rovnosti a LGBTI tém. Predsedníčkou bola Hana Fábry a členmi Jana Juráňová a Andrej Kuruc. Ich hodnotenie nebolo vôbec jednoduché, lebo do súťaže sa prihlásilo množstvo textov na rovnakej úrovni. Preto sa rozhodli niektoré miesta neudeliť,“ vysvetľuje jeden z organizátorov súťaže, Róbert Pakan.

Do prvého ročníka súťaže autori a autorky prihlásili až 63 textov. Jednotliví víťazi boli o výhre kontaktovaní prostredníctvom emailu. Kuriózne je, že mnoho autorov a autoriek, ktorí sa zapojili a a aj získali ocenenia, pôsobia v zahraničí.

Víťazi jednotlivých kategórií

V kategórii poviedka porota neudelila prvé miesto, ale dve tretie miesta za text Dúhový sen od Juraja Kvaššay zo Žiliny a Stretnutie od autorky Anny Spišákovej z Košíc.

ruhé miesto získala Barbora Hrínová z Bratislavy s poviedkou Tesne vedľa.

Z básní porota zvolila aj víťazku, Moniku Šormanovú z Bojníc s dielom Novoročné. Druhé miesto nevybrala, avšak opätovne vybrala dve víťazky tretieho miesta: Romanu Schlesinger z Bratislavy s básňou Bez múru a Viktóriu Laurent – Škrabalovú z Paríža s titulom Prečo sa hanbiť.

V kategórii blog sa porota rozhodla udeliť iba druhé miesto, textu Pohľadnica z Mníchova od Kataríny Ďurkovej z Mníchova.

Kontakt:

Sandra Polovková

sandra@nomantinels.sk

0902 754 380

Štatút Literárnej súťaže Kvírenie Ivana Požgaia

Občianske združenie NoMantinels vyhlasuje Literárnu súťaž Kvírenie Ivana Požgaia ako príspevok k podpore pôvodnej slovenskej queer literárnej a novinárskej tvorby.

Literárna súťaž Kvírenie Ivana Požgaia podporuje rozvoj kultúry LGBTI ľudí na Slovensku a zároveň prostredníctvom literárnych a/alebo novinárskych textov upozorňuje na diskrimináciu, xenofóbiu a homofóbiu v slovenskej politike a spoločnosti.

Literárna súťaž Kvírenie Ivana Požgaia rozvíja queer subkultúru na Slovensku v oblasti jazyka a literatúry. Queer človek je v jej ponímaní každý, kto vníma svoju individualitu myšlienok, sexuality, ľúbostných vzťahov, pohľadu na spoločnosť, politického diania, vedeckých postojov a názorovú diverzitu bez vnútených stereotypných spoločenských a náboženských dogiem.

Literárna súťaž Kvírenie Ivana Požgaia je pomenovaná po významnom slovenskom aktivistovi, ochrancovi ľudských a občianskych práv, Ivanovi Požgaiovi, spoluzakladateľovi združenia GANYMEDES – prvého oficiálneho hnutia na ochranu práv gejov a lesieb na Slovensku, a zároveň vynikajúcom autorovi ľudskoprávnej literatúry a žurnalistiky.

PodmienkyLiterárnej súťaže Kvírenie Ivana Požgaia

Literárna súťaž Kvírenie Ivana Požgaia udeľuje raz ročne ceny za najlepšie pôvodné dosiaľ nepublikované slovenské literárne texty a/alebo blogy/komentáre vytvorené v roku 2014 a nominované do súťaže autorom/autorkou a/alebo čitateľom/čitateľkou.

Literárna súťaž Kvírenie Ivana Požgaia je vyhlásená pre profesionálnych i amatérskych autorov a aurtorky od 15 rokov. V rámci hodnotenia je neanonymná.

Do súťaže bude prijatý každý nexenofóbny literárny text (poviedka, báseň, esej) alebo novinový článok (komentár, blog) napísaný v slovenskom jazyku, ktorý bude odoslaný organizátorovi ceny do 31. októbra 2014 a ktorý bude spĺňať kritéria stanovené štatútom a podmienkami súťaže.

Počet a rozsah literárnych textov je v prípade poézie 1 až 3 básne, v prípade prózy a blogu/komentára maximálne 3 texty v úhrnnom rozsahu najviac 10 normostrán, pričom jeden text môže mať maximálne 5 normostrán. Jedna normostrana rovná sa 1800 znakov aj s medzerami.

Súťažná práca musí obsahovať nasledujúce údaje:

  1. meno, priezvisko a presný dátum narodenia autora (nielen vek),
  2. pseudonym, ak si autor želá, aby v prípade publikovania neboli jeho texty uvádzané pod jeho pravým menom,
  3. kontaktnú adresu aj s PSČ, telefónne číslo, resp. e-mail.

Súťažné práce posielajte v elektronickej forme v niektorom z textových formátov DOC alebo DOCX (Word), RTF, ODT (Open Office), TXT a PDF na e-mailovu adesu: pakan@nomantinels.sk.

Práce nespĺňajúce uvedené podmienky budú zo súťaže vyradené.

Autor/ka zaslaním príspevku do súťaže dáva súhlas s jeho prípadným bezplatným uverejnením v zborníku. O uverejnení ho vyhlasovateľ súťaže bude informovať.

Hodnotenie Literárnej ceny Kvírenie Ivana Požgaia

Porota vyberie tri najlepšie texty v troch kategóriách: 1. literatúra – próza, esej 2. literatúra – poézia 3. žurnalistika – blog/komentár

Najlepším textom sa rozumie súťažný príspevok takto ocenený porotou.

Spomedzi 10 textov vybraných porotou budú môcť čitatelia a čitateľky rozhodnúť o čitateľsky najúspešnejšom príspevku.

Porotu stanovuje organizátor literárnej súťaže. Porota pozostáva z troch členov a členiek s rovnocenným hlasovacím právom. Porota si vyhradzuje právo na vyradenie xenofóbnych a nenávistných príspevkov zo súťaže.

Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

Víťazné a vybrané práce budú publikované v zborníku, na na webovej stránke Kvirenie.sk, Inakost.sk, Lesba.sk a ďalších podľa aktuálnej dohody s organizátorom súťaže. Víťazný novinársky článok bude uverejnený v občianskej prílohe OSA denníka Pravda (zmena vyhradená podľa možností prílohy a rozsahu textu).

Víťazné práce a víťazní autori/autorky budú vyhlásení/é na literárnom večeri pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv v decembri 2014.

Víťazi a/alebo víťazky a ich víťazné práce majú právo na označenie „Víťaz/ka literárnej ceny Kvírenie Ivana Požgaia“.