Komentár: Rozdiel medzi rodovou identitou a gramatickým rodom

Autorstvo: Tony Thimble / FOTO: Dúhový PRIDE 2016 / Suzanne Zu

Text sme prvý raz publikovali v čísle Zima 2022.

Ľudia si mýlia pojmy s dojmami a fakty s názormi. Po posledných publikovaných rozhovoroch na tému nebinárnosť prišla očakávaná kritika v podobe uštipačných komentárov. Čo ma však zarazilo, boli témy posmeškov, ktoré jasne dali najavo, že priemerná Slovač nechápe význam slova rod v transrodovom kontexte.

Slová majú moc v tom, že opisujú a zároveň vytvárajú realitu, ako sme načrtli v letnom čísle o slovenčine ako potenciálnom nebinárnom jazyku. Je to jeden z dôvodov, prečo feminizmus chcel zaviesť používanie ženských aj mužských výrazov procesom zvaným feminizácia a prečo navrhuje nebinárna príručka tzv. bezrod. Môže to znieť hlúpo, ak sa nevyznáte v rodových štúdiách. Máme veľa odbornej literatúry, ktorá dokumentuje magickú silu slov a podčiarkuje zmysel za „slovičkárením“.

Slovo transvestita opisuje muža v ženských šatách. Transsexuál bol pojem pre človeka, ktorý sa neidentifikoval s pohlavím určeným pri narodení. Ľudí miatla časť slova -sexuál a mysleli si, že ide o sexuálnu orientáciu. Angličtina si teda dopomohla odbornými výrazmi z antropológie a sociológie, ktoré poznajú pojmy sex a gender. Sex je pohlavie z hľadiska biológie alebo ľudovo povedané, čo má človek medzi nohami. Gender je naopak sociálna funkcia a úloha, ktorú človek plní v spoločnosti. Gender je sociálny konštrukt. Antropológia pozná štyri základné genders. Prvý gender je človek narodený ako muž a funguje v spoločnosti ako muž. Druhý je narodená ako žena a sociálne žena. Tretí je narodený ako muž, ale v spoločnosti zastáva úlohu ženy. Štvrtý gender je narodená ako žena, hoci v spoločnosti je mužom.

Slovenčina chvíľu používala slovo transgender. V tom čase som pomáhalo prekladať slovník pojmov pre LGBTI+ komunitu, ktorý mi posunula Romina Kollárik. Písal sa rok 2014 a iní ľudia, ktorí spolupracovali na tomto slovníku, navrhovali preklady sex = pohlavie a gender = rod.

Moja prvá myšlienka sa týkala možnosti, ako nepochopiť alebo pomýliť si význam slova rod. Skúsenosti a realita po mnohých rokoch potvrdili moje obavy. Po útoku na Tepláreň internetová stránka Brainee (odnož Hospodárskych novín) uverejnila rozhovor s nebinárnou osobou a v rámci otázok sa spomenula aj jedna z dvoch obetí – Juraj, ktorý sa tiež identifikoval nebinárne. Komentátorov zarazilo, že sa o nebinárnej osobe hovorilo v mužskom (gramatickom) rode. Juraj mal na svojom instagramovom profile uvedené zámená, ktoré preferoval – he/him a they/them.

Slovenčina nepozná zatiaľ spôsob, ako rodovo neutrálne hovoriť o niekom. Návrhy na bezrod síce existujú, ale nepoužívajú sa v praxi. Zatiaľ môžeme pracovať len s tým, čo nás učia slovníky. Najlepšie je pozrieť sa cez https://slovnik.juls.savba.sk/, ktorý nám ukáže hľadané slovo vo všetkých dostupných slovníkoch.

Krátky slovník slovenského jazyka 4 z r. 2003 definuje rod nasledovne:

1. rad, spoločenstvo potomkov pochádzajúcich z jedných prarodičov, pokolenie

2. odb. zákl. jednotka v prvotnom polit.-ekon. systéme

3. zool., bot. systematická jednotka zahŕňajúca najbližšie príbuzné druhy živočíchov al. rastlín

4. pôvod (význ. 2)

5. narodenie, zrod

6. lingv.: (gram.) r. gram. kategória vyjadrujúca príslušnosť podst. m. do jednej z troch zákl. skupín: mužský, ženský, stredný r.; slovesný r. gram. kategória vyjadrujúca vzťah slovesného deja k jeho východisku a k podmetu;

Synonymický slovník slovenčiny z r. 2004 pozná nasledovné významy:

rod ako

Rod 1. spoločenstvo potomkov jedných prarodičov • pokolenie • rodina • kniž. plemeno • kniž. al. zastar. plemä • krv (potomok z jeho krvi) • dynastia (panovnícky rod) • zried. rodostrom (F. Hečko)

2. p. pôvod, národ, pohlavie

Generácia 1. biologicky a časom zrodenia príbuzná skupina jednotlivcov • pokolenie • potomstvo • zastar. al. expr. koleno

2. potomci jednej dvojice rodičov • pokolenie • rod (spoločenstvo potomkov pochádzajúcich z jedných prarodičov)

3. vrstva ľudí spojených vekom, zmýšľaním, činnosťou • pokolenie

Národ 1. historicky vzniknuté spoločenstvo ľudí so spoločným jazykom, územím, hospodárstvom, históriou, kultúrou, psychikou • odb. etnikum (národné spoločenstvo) • kniž. plemeno • poet. rod • zastar. al. expr. nácia

2. p. ľud, ľudia

Pohlavie 1. súbor znakov odlišujúcich ženské (samičie) jedince od mužských (samčích) • rod

2. (vonkajšie) pohlavné ústrojenstvo • pohlavný orgán • prirodzenie • ohanbie • rodidlá (ženské pohlavie)

pôvod 1. začiatok existencie, vzniku niečoho • kniž. proveniencia • genéza • prameň • zdroj

2. spoločenská, národná a iná príslušnosť • rod

Slovníky teda chápu rod a pohlavie ako to isté, hoci odborná komunita v rámci rodových štúdií odlišuje významy. Bežný jedinec pozná akurát tak gramatický rod a aj keby chcel nájsť iné významy, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra zatiaľ nepozná rod v zmysle rodovej identity, ako ho používa queer komunita.

Kto chce a hľadá, vie na slovenskej Wikipédii nájsť túto definíciu: Gender [vyslov: džender] (iné názvy: rod, psych(olog)ické pohlavie v širšom zmysle, sociálne pohlavie) sú vlastnosti a správanie človeka spojené s obrazom muža, resp. ženy zo spoločenského a kultúrneho hľadiska. Chápe sa ako sociálne, resp. kultúrne pohlavie, je to teda akási obdoba (resp. opak) pojmu biologické pohlavie v oblasti kultúry, sociológie a psychológie.

Google cituje ten istý wiki-článok, ale vyberá z textu nasledovné: Rod (angl. gender) sú sociálne konštruované rozdiely medzi ženami a mužmi (celkový výzor človeka a jeho správanie). Je to súbor vlastností, charakteristík, činností a znakov, ktoré mužom a ženám pripisujeme a s ktorými sa muži a ženy v rôznej miere stotožňujú.

Problémom je priepasť medzi queer a odbornou komunitou a priemerným smrteľníkom. Kto priamo nehľadá význam slova rod v slove transrodový, bude pracovať s tými obmedzenými vedomosťami zo základnej školy – rod podstatných mien. Slovesný rod, ktorý môže byť činný alebo trpný, je predmetom strednej školy a rodová identita sa učí až na vysokej.

Na pochopenie menšín, akou je aj LGBTI+, by sme nemali potrebovať univerzitu. Rodová identita by sa mala učiť na školách v rámci sexuálnej výchovy, ktorá na Slovensku tak veľmi chýba.