Ako vajce zmenilo meno

Autorka textu: Tonie Thimble / Fotografia: Tonie Thimble

Text sme prvý raz publikovali v čísle Zima 2021

Človek som, meno mám. Čo však robiť, keď sa mi nepáči? Alebo Ako išlo vajce na matriku. Tento článok vás vyzbrojí zákonmi a paragrafmi, ktoré citovať, aby ste si čo najjednoduchšie a najlacnejšie mohli zmeniť meno pre iné dôvody ako je svadba alebo osvojenie dieťaťa.

Zákon č. 300/1993 Z. z., zvaný aj zákon Národnej rady Slovenskej republiky o mene a priezvisku, § 1, odsek (1) hovorí, že „Každý musí mať meno“. Ten istý zákon, § 4, odsek (1): „Každý musí mať priezvisko“.

Autor tohto článku sa neidentifikuje ani so ženským rodom, ani s mužským. Článok teda bude v strednom rode. Spomínam to preto, aby sme sa vyhli nedorozumeniam. Niektorým nebinárnym osobám stredný rod nevyhovuje. Vždy sa, prosím, opýtajte transrodových ľudí vo vašom živote, aký rod preferujú. Autora bude v našom príbehu zastupovať metaforické vajce, keďže zmena mena je ozajstná vandrovka.

Na Slovensku sa, ako vo väčšine slovanských krajín, používa pre osoby ženského pohlavia priezvisko s koncovkou -ová. V zahraničí sa Slovač stretáva s nepochopením: Prečo máš iné priezvisko ako tvoj otec? Tzv. prechyľovanie a jeho odstránenie rieši zákon č. 154/1994 Z. z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách. § 16 vraví: „Ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti sa zapíše bez koncovky slovenského prechyľovania, […] b) ak o to požiada žena pri zápise uzavretia manželstva do knihy manželstiev podľa § 14, c) ak o to požiada žena v súvislosti so zápisom rozhodnutia o zmene priezviska podľa osobitného zákona.“

Ak je teda naše vajce cudzej národnosti, jednoducho o odstránenie požiada na matrike. A čo Slovač?§ 19, odsek (6): „V rodnom liste alebo sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada; o tejto skutočnosti sa v matrike urobí záznam.“

Ak je vajce vydaté, môže pri sobáši alebo neskôr požiadať o odstránenie koncovky -ová na matrike, kde sa konal sobáš. Rodné meno mu v takom prípade v rodnom liste a iných dokladoch ostane uvedené s koncovkou -ová. Ak si mení meno neskôr, za nový sobášny list zaplatí 5 €.

Slobodné vajce príde na matriku, kde je uložený originál rodného listu, a písomne požiada o odstránenie prechyľovania. Tlačivo má priamo matrika. Pripravte si 5 € na poplatok za nový rodný list. Zmena mena a zmena priezviska je ošetrená podľa zákona 300/1993 o mene a priezvisku, § 6, odsek (1): „Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.“

Vajce môže neznášať svoje meno, ale asi sa ho skôr bude týkať úprava 300/1993 § 6 odsek (6): „Fyzickej osobe, u ktorej prebieha zmena pohlavia, povolí okresný úrad používať neutrálne meno a priezvisko na základe jej žiadosti a potvrdenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom liečba k zmene pohlavia prebieha.“

Vajce teda môže požiadať o nové meno a doložiť papiere ohľadne tranzície od lekára. Toto však stojí 100 € a po schválení žiadosti musí vajce aj tak na matriku s originálom rodného listu. Všetky zmeny sa robia na matrike (viď § 10). Starý rodný list odovzdá a dostane nový, so správnym menom, za 5 €.

Ak si transrodová osoba mení aj rodné číslo, nepotrebuje žiadosť. Stačí sa odvolať na § 7, odsek (3). Aj tak však potrebuje lekárske potvrdenie. Môže to znieť jednoducho, ale inPoradňa alebo Prizma vám radi vysvetlia, prečo je to komplikované. V skratke, časť matrík na Slovensku trvá na kastrácii, resp. sterilizácii, a papier od vášho lekára to musí zohľadniť.

Aké meno si môže dať vajce? § 2 to ošetruje nasledovne: odsek (1) hovorí, že každý môže mať najviac tri mená, aj cudzojazyčné. Nasledujúci odsek to špecifikuje:(2) „Nemožno určiť meno hanlivé, neosobné alebo domácku podobu mena, alebo prvé meno totožné s menom žijúceho súrodenca uvedeným v matrike na prvom mieste, alebo osobe mužského pohlavia určiť ženské meno a naopak. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na cudzojazyčné meno, ak je všeobecne známe, že takéto použitie mena je v súlade s tradíciou štátu, kde je takéto meno obvyklé. Na požiadanie matričného úradu tieto skutočnosti preukazuje rodič dieťaťa potvrdením zastupiteľského úradu cudzieho štátu.“

Vajce si teda môže vybrať meno zahraničné, aj také, ktoré sa používa pre obe pohlavia, len musí dokázať, že ide o tzv. rodovo neutrálne meno. Babynames.com je v tomto náš kamarát. Ak to tete matrikárke nestačí, bude vajce musieť ísť na zahraničnú ambasádu a poprosiť ich o papier.

§ 2a: „Ten, komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže určiť druhé a tretie meno po nadobudnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Určenie druhého a tretieho mena nie je zmenou mena. Takto určiť druhé a tretie meno možno len raz.“

§ 2c: „Ten, kto má určených viac mien, môže po nadobudnutí plnoletosti požiadať matričný úrad, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení, o zmenu poradia mien. […] Takto zmeniť poradie mien možno len raz.“

§ 2b: „Ten, komu bolo určené druhé alebo tretie meno, môže požiadať o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena po nadobudnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. […] Zrušenie druhého a tretieho mena nie je zmenou mena. Takto zrušiť druhé a tretie meno možno len raz.“

Tak preto sa tohto vajca spýtali, či chce zároveň meniť aj poradie mien, keď si pridalo stredné meno! Vajce mohlo mať Antonie ako svoje legálne prvé meno, a ani o tom nevedelo.

§ 7, odsek (1): „Povolenie na zmenu mena nie je potrebné, ak ide o zmenu a) cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak, […] c) mena z dôvodu zmeny pohlavia.“

Čiže kamarátka Mariam si môže požiadať o zmenu na slovenskú podobu Marienka a jej sestra Jana napríklad na holandský ekvivalent Jan (bez dĺžňa, rodovo neutrálne meno) alebo Janka môže počkať na prejdenie tranzíciou a bez žiadosti si zmeniť meno na Ján (s dĺžňom).

Vajce, Janko aj Marienka by nemali zabudnúť požiadať o potvrdenie o zmene mena, ktoré matrika vydá na požiadanie podľa § 8a. Toto je potrebné, keďže slovenské školy nemajú povinnosť vydať vám nové vysvedčenia s novým menom.

Za vydanie nového rodného listu sa platí 5 €. Zmena môže byť spracovaná na počkanie alebo trvať niekoľko dní. Závisí to od individuálnej matrikárky.

Keď si vajce odstránilo koncovku -ová a pridalo stredné meno, teta matrikárka vravela, že sa platí 5 € za každú zmenu a vypýtala si 10 €, ale povedala, že si to ešte overí. Potom vajcu vrátila 5 €.

Čo všetko musí obsahovať žiadosť o zmenu mena, opisuje § 11. Toto tlačivo sa dá nájsť aj na stránke ministerstva vnútra. Žiadosť sa podáva na okresnom úrade v mieste bydliska. Ak ste sa už odsťahovali do zahraničia, podávate si žiadosť v mieste posledného trvalého pobytu.

Krásne nové meniny praje vajce s rodinou.