O projekte

Cieľom projektu je zmiernenie homofóbie a spoločenská akceptácia LBGTI ľudí v slovenskej spoločnosti, ich zviditeľnenie, skvalitnenie prostredia pre život LGBTI ľudí, podpora kultúry LGBTI ľudí, mapovanie histórie LGBTI ľudí na Slovensku a vytvorenie podmienok pre legislatívne zrovnoprávnenie. V rámci projektu bude realizovaná séria kultúrnych podujatí, informačná kampaň, odborné diskusie a historický výskum. Jednotlivé aktivity projektu prebiehajú od októbra 2013 – do konca mája 2015.
Súčasťou projektu je:
– Realizácia historického výskumu v oblasti LGBTI aktivizmu na Slovensku a na jeho podklade vytvorenie divadelnej inscenácie, výstavy, publikácie a diskusie s cieľom otvoriť a priblížiť históriu LGBTI ľudí verejnosti, ale aj komunite. Ide o život a dielo Imricha Matyáša, prvého aktivistu z 50. a 60. rokov na Slovensku.
– Realizácia divadelných inscenácií, ktoré budú zobrazovať príbehy LGBTI ľudí a problémy, ktoré ich trápia. Pracovný názov inscenácií je 2×2.Predstavenia budú spojené s možnosťou diskusie o téme.
– Realizácia literárnej súťaže Kvírenie a literárnych večerov, v rámci ktorých bude možnosť rozprávať o vnímaní dôsledkov homofóbie na LGBTI ľudí. Súčasťou bude aj realizácia workshopov kreatívneho písania o týchto témach pre mládež a deti.
– Podpora divadelných a filmových festivalov s tematikou inakosti a „queer“, ktoré sa ukázali ako osvedčené nástroje komunikácie s verejnosťou – Filmový festival inakosti a divadelný festival Drama Queer.
– Podpora športových podujatí, na ktorých sa môžu stretávať LGBTI ľudia a verejnosť – volejbalový turnaj Lotos Cup.
– Vyústením všetkých týchto aktivít bude informačná kampaň Mesiac LGBTI histórie, kedy jeden mesiac v roku, a to máj, bude venovaný prezentácii aktivít, výstupov, príbehov, kultúry LGBTI ľudí.
Projekt organizátori nazvali Dúhový rok, lebo pokrýva celoročné aktivity, pretože si myslia, že o tejto problematike by sa malo hovoriť pravidelne s verejnosťou, nielen keď sa prijímajú zákony alebo realizuje Dúhový Pride. Dominantnou je informačná kampaň Mesiac LGBTI histórie, ktorá bude trvať jeden mesiac v roku, ale výsledky v rámci nej budú využívané po celý rok, bude portálom LGBTI aktivít na celý rok. Projekt Dúhový rok bol podporený sumou 74 951,75 € eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Dúhový rok je posilnenie aktívneho občianstva.