Historický výskum

Jana Jablonická-Zezulová: O rovnoprávnosť neprosíme. Žiadame!

http://inakost.sk/docs/eBook_-_Jana_Jablonicka_Zezulova-O_rovnopravnost_nikoho_neprosime._Ziadame!.pdf

Historický výskum v oblasti LGBTI aktivizmu

(realizované partnerom projektu: Iniciatíva Inakosť)

Z nedávnych verejných diskusií s aktivistami a historikmi vyplynulo, že je veľmi dôležité reflektovať dejiny LGBTI komunity a jej predstaviteľov, a to hlavne tých, ktorí sa angažovali za zrovnoprávnenie LGBTI ľudí. V slovenskej historiografii nenájdeme žiadnu zmienku o ľuďoch inej sexuálnej orientácie a ich pozitívnom vplyve na rozvoj modernej slovenskej spoločnosti. Ďalším problémom je fakt, že od 90. rokov, kedy sa jednotlivci a ľudskoprávne organizácie začali výraznejšie zaoberať LGBTI agendou, nie sú k dispozícii žiadne reflexie a štúdie, ktoré by zhodnotili význam tohto ľudskoprávneho boja a prispeli tak k vytvoreniu kontinuity LGBTI aktivizmu.  Absencia vedomia kontinuity s dávnejšou i nedávnou minulosťou má negatívny dopad na samotnú komunitu a znemožňuje tiež pozitívnu reflexiu problémov LGBTI komunity  majoritnou spoločnosťou.  Posledný historický výskum českých kolegov – historikov (Seidl, Putna) poukázal na doteraz neznáme skutočnosti, medzi ktoré patrí napr. snaha viacerých osobností o odtrestnenie homosexuality počas prvej ČSR. V rámci ich osvetových aktivít vychádzal aj časopis v češtine „Hlas sexuálních menšin“, do ktorého prispieval aj Slovák Imrich Matyáš.  Jeho denníky a zápisky (doteraz v osobnom vlastníctve) boli ponúknuté na historické spracovanie a docenenie významu dlhodobej činnosti tejto osobnosti. Imrich Matyáš bol v 30. rokoch nielen prispievateľom do vyššie spomínaného časopisu, ale aj veľmi aktívnym členom Vedecko-humanitného spolku v Berlíne a Svetovej ligy pre sexuálnu reformu (vo svojej dobe veľmi vplyvné organizácie). V osvetovej činnosti pokračoval aj po 2. svetovej vojne a  koncom 50. rokov čelil niekoľko rokov trvajúcemu nátlaku pri vypočúvaniach zo strany Verejnej bezpečnosti. Zachované denníky ponúkajú pohľad na jeho vnímanie politických zmien, informujú nás o procese odtrestňovania homosexuality v Československu, o jeho neutíchajúcej korešpondencii s predstaviteľmi vtedajšej komunistickej moci, ktorí mohli proces dekriminalizácie ovplyvniť, ako aj osobné postrehy, články a štúdie, ktorými sa snažil upozorniť na predsudky týkajúce sa homosexuality a „homosexuálov“.  O činnosti tohto „aktivistu“ verejnosť ani LGBTI komunita nemajú žiadne poznatky, pričom jeho skúsenosti a prekážky, ktorým musel čeliť nastavujú zrkadlo aj dnešnej spoločnosti a pretrvávajúcim predsudkom a homofóbii. Prostredníctvom historického výskumu a s ním spojených aktivít ako napríklad vytvorenie publikácie, výstava, diskusia, ako aj divadelná hra o tejto osobnosti by sme chceli zaplniť biele miesta na mape slovenskej novodobej histórie a zviditeľniť prácu ľudí, ktorí v rámci režimov 20. storočia nevyhnutne ostali nepochopení.

 

Aktivity:

Realizácia historického výskumu zameraného na osobnosť, činnosť a dielo Imricha Matyáša a udalosti, ktoré komentuje vo svojich zápiskoch a denníkoch.

  • Hlavným zdrojom tohto výskumu budú osobné denníky a články Imricha Matyáša, písomné materiály v archívoch a rozhovory s pamätníkmi. Doteraz sa na Slovensku výskum podobného charakteru nerealizoval a poznanie, ktorým v tejto oblasti disponujeme, je zatiaľ veľmi fragmentárne. Matyášove denníky sú preto nedoceniteľným zdrojom informácií a údajov, ktoré môžu výskum dejín LGBT komunity na Slovensku naštartovať a iniciovať nový typ historického skúmania.

  • Získané a spracované poznatky z  výskumu budú tiež slúžiť pre účely vypracovania koncepcie výstavy a scenára divadelnej hry.

 

Realizácia výstavy spojenej s diskusiou venovanou Imrichovi Matyášovi a slovenskému LGBTI aktivizmu.

  • Výstava bude zameraná na priblíženie života a diela Imricha Matyáša, začiatky jeho osvetovej činnosti a prácu pre časopis Hlas sexuálních menšin a ďalšie aktivity, ktoré mali smerovať k odtrestneniu homosexuality v prvej ČSR. Ďalšia časť výstavy zameria pozornosť na obdobie opisované v denníkoch (50. a 60. roky) a dosiahnutie prijatia zákona, ktorým prestal byť homosexuálny styk trestný.

  • Cieľom výstavy je vytvoriť premostenie medzi Matyášovými aktivitami a aktivizmom z 90. rokov, resp. zo súčasnosti a prispieť tak k vytvoreniu komplexného obrazu slovenského LGBT hnutia, ako aj posilneniu historickej pamäte a kontinuity týchto ľudskoprávnych snáh.

  • Súčasťou otvorenia výstavy bude aj diskusia s aktivistami a historikmi o Matyášovi a jeho význame (otvorená bude v rámci Mesiaca LGBTI histórie).

 

Vytvorenie publikácie o Imrichovi Matyášovi a o jeho odkaze pre súčasný aktivizmus.

  • Výsledky historického výskumu budú spracované v rámci publikácie s pracovným názvom „Poznáš svoj príbeh?“ ako odkaz na kampaň Mesiac LGBTI histórie.

  • Cieľom publikácie bude informovať LGBTI komunitu, mládež, ako aj širšiu verejnosť o neznámych historických udalostiach a osobnostiach a doplniť tak poznatkovú bázu moderných slovenských dejín o nové pohľady.

Video: